Quyết định HĐQT bổ nhiệm Bà NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG làm Kế toán trưởng Công ty (15/05/19 16:00)

Quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook